Avís Legal

Benvingut/da a la pàgina web de MANTA5.CAT.

A continuació, li exposem les condicions d’ús d’aquest pàgina web. La navegació per a aquesta pàgina web li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1. IDENTIFICACIÓ
De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.manta5.cat és un domini de l’empresa amb nom comercial MANTA5.CAT amb domicili social a C/Riu Güell, 4, Bloc A · 17001 Girona (Girona) i amb telèfon +34606015965.

La Denominació Social es denomina MANTA5.CAT SOCIEDAD LIMITADA amb NIF B16928160.

2. NORMES D’UTILITZACIÓ
L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta web o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3.PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Les pàgines de la web i la informació o els elements que conté, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals MANTA5.CAT o les empreses del seu grup són titulars o amb llicències legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport mitjà sense l’autorització prèvia i expressa.

4. RESPONSABILITAT
La nostra intenció és la d’oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i amb la màxima qualitat.

De totes formes, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides o interrompudes per a factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

MANTA5.CAT no és responsable de la informació i d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

MANTA5.CAT no es fa responsable dels perjudicis que es poden derivar, entre d’altres, de:

– Interferències, interrupcions, errades, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errades en les línies i xarxes de telecomunicacions.

– Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus o a través de qualsevol mitjà de comunicació.

– Ús indegut o inadequat del lloc web.

– Errades produïdes per un mal funcionament dels navegadors o per l’ús de versions no actualitzades dels mateixos.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte del lloc web, podrà ser reclamat per danys i perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”… O eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades, o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del lloc web.

5. LEGISLACIÓ
Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o per les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Instagram, Facebook, Tik Tok, etc.).

Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. I, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?
En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per MANTA5.CAT, amb domicili social C/Riu Güell, 4, Bloc A · 17001 Girona (Girona), amb NIF B16928160 i correu electrònic info@manta5.cat.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?
El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a MANTA5.CAT i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades.

Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals a la següent adreça: info@manta5.cat

Quines Dades Personals es recullen i finalitat dels mateixos?
Detallem les dades personals que gestionem, així com les seves finalitats:

Apartat

Dades

Finalitat i legitimació

Destinatari

Formulari de contacte

 

Correu electrònic

 

 

Contestar a la seva pregunta, legitimada en la seva petició prèvia.

La nostra empresa

 

 

Newsletter

 

 

Correu electrònic

 

 

Per enviament d’informació comercial, amb el seu consentiment

 

La nostra empresa

 

 

Alta  d’usuari

 

 

Nom, adreça, telèfon i correu electrònic

 

 

Creació d’un compte per a comandes, legitimat per la relació contractual entre les dues parts

 

La nostra empresa

 

 

Treballa amb nosaltres

 

 

Nom, adreça, telèfon i correu electrònic, Currículum Vitae

 

 

Gestió d’una borsa de treball, legitimat pel seu consentiment.

 

La nostra empresa.

 

 

Xarxes Socials

 

 

Nom d’usuari

 

 

Respondre dubtes o comentaris sobre les nostres publicacions.

 

La nostra empresa

 

 

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment si contacta amb nosaltres (info@manta5.cat) i així ens ho fa saber.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?
A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual.

2.- Quan ens dóna el seu consentiment.

3.- Per interès legítim de MANTA5.CAT per mostrar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar.

4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@manta5.cat

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials
Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al web o xarxes socials, igual que per recopilar dades per a realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents
MANTA5.CAT adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quant de temps conservarem les seves dades?
MANTA5.CAT guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per a la qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?
MANTA5.CAT només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat
MANTA5.CAT assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya. Així mateix es compromet a dur a disposició de l’empresa qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DRET

CONTINGUT

CANAL D’ATENCIÓ

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per nosaltres

 

 

 

 

 

info@manta5.cat

Rectificació

Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes

Supressió

Podrà demanar l’eliminació de les dades de caràcter personal

Oposició

Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal

Limitació del tractament

Es pot sol·licitar la limitació quan :

– Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades

– Quan no necessitem tractar les seves dades però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions

 

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la

normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça info@manta5.cat

Si vol, podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

(www.agpd.es)

Per exercitar els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI

o document similar.

L’exercici dels seus drets és gratuït.

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de MANTA5.CAT, i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses a tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa MANTA5.CAT.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

– No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.

– No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

MANTA5.CAT no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

MANTA5.CAT es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions a l’usuari/-ària

– Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.

– Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereix.

– Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.

– No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

– Vagi amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotgen imatges relatives a terceres persones.

– No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

POLÍTICA DE COOKIES

De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del disposat en l’article 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o hagin de facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats.

1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, sms, mms, comunicats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur que faci possible realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a cap acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

2. Realitzar estudis estadístics.

3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari en el lloc web de la companyia.

4. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que s’hagués de realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia es sol·licitarà el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que l’informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això de conformitat amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercitar els seus drets remetent una sol·licitud expressament, a través dels següents mitjans:

1. E-mail: info@manta5.cat

2. Correu Postal: C/Riu Güell, 4, Bloc A · 17001 Girona (Girona)

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tractin, així per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D’ACTIVITAT

Les cookies o galetes són uns petits arxius de text que s’instal·len als equips des dels quals s’accedeix al nostre lloc web. Poden guardar la identificació de l’usuari que visita el web i els llocs pels quals navega. Quan l’usuari (tu en aquest cas) ens torna a visitar es llegeixen les cookies per identificar-lo i es restableixen les seves preferències i configuració de navegació. Si un usuari no autoritza l’ús de les cookies alguns serveis o funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles.

Volem que aquest lloc ofereixi un bon servei i que sigui fàcil d’utilitzar. El nostre objectiu és oferir-te productes i serveis personalitzats. En aquest sentit, les cookies ens permeten:

– Identificar els usuaris registrats quan tornen al lloc perquè puguin recuperar resultats de la seva activitat anterior i visualitzar les seves factures anteriors

– Estalviar temps evitant la necessitat de tornar a introduir la mateixa informació.

– Protegir la seva seguretat mitjançant la comprovació de les dades d’inici de sessió.

Algunes cookies són de col·laboradors externs i serveixen per a:

– Analitzar estadísticament la informació a la que accedeixen els usuaris del nostre lloc. Les dades recopilades poden incloure l’activitat del navegador de l’usuari quan ens visita, la ruta que segueixen els usuaris en el nostre lloc, informació del proveïdor de serveis d’Internet del visitant, el nombre de vegades que els usuaris accedeixen al lloc i el comportament dels usuaris al nostre lloc (pàgines que ha visitat, formularis que s’han completat i similars).

– Identificar els usuaris que ens visiten des de la invitació d’un lloc web associat o d’un enllaç patrocinat.

Pots revocar el consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que t’ofereix el teu navegador.

Si desitges rebre informació addicional sobre l’activitat de les empreses de publicitat a Internet i sobre com eliminar les teves dades dels registres d’aquestes empreses, et recomanem la visita de www.networkadvertising.org.

Aquest lloc web utilitza les galetes següents:

– Google Analytics per a obtenir i analitzar informació de la navegació dels usuaris. Més informació a www.google.com/analytics/

– Per a controlar la recopilació de dades amb finalitats analítiques per part de Google Analytics, pots anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

– WordPress, per a obtenir i analitzar les dades de navegació dels usuaris registrats.

Pots configurar el teu navegador per tal que t’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podràs optar per tal que es suprimeixin automàticament un cop es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Pots trobar informació sobre com fer-ho a:

– Firefox: http://support.mozilla.org/ca/kb/Galetes

– Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

– Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

– Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

– Safari per a IOS: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

– Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

DIRECCIONS IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.

Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades.

Per tal d’aconseguir-ho, l’usuari accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

Tot procés de contractació o que comporti d’introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia…) seran sempre transmeses mitjançant protocol de comunicació segura (https:/…) de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

Denominació Social: MANTA5.CAT SOCIEDAD LIMITADA

Nom Comercial: MANTA5.CAT

Domicili Social: C/Riu Güell, 4, Bloc A · 17001 Girona (Girona)

CIF/ NIF: B16928160

Telèfon: +34606015965

E-mail : info@manta5.cat

Nom de domini : www.manta5.cat